Skip to content Skip to footer

Snel een afspraak,
korte lijnen, efficiënt

De advocatenpraktijk van mr Jan Willem Weehuizen en mr Tiemen Kouwenaar is sinds 1986 gevestigd in juridisch centrum Den Bosch. Binnen ons kantoor is altijd op korte termijn een aanspreekpunt voor iedere cliënt aanwezig. Ook werken wij met scherpe en passende tarieven.

Meer hierover      Rechtsgebieden

BEREIKBAAR

Betrouwbaar, stipt en vriendelijk advocatenkantoor

U kunt elke werkdag telefonisch oriënterende informatie vragen; u wordt dan doorverbonden met een advocaat.
Het is ook mogelijk om per e-mail een vraag of probleem aan ons voor te leggen.
Na telefonisch overleg of via de secretaresse kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek op kantoor.

MA-DO: 09.00-17.00
VR: 09-00-13.00

DE ADVOCATEN

Betrokken en onconventioneel

Wij – Mr Jan Willem Weehuizen en Mr Tiemen Kouwenaar– zijn ons advocatenkantoor in 1986 gestart, nabij het station van Den Bosch. Op basis van een gedeelde visie en werkwijze zagen wij toen en zien wij nog steeds, dat onze cliënten behoefte hebben aan een kleinschalig en daardoor goed bereikbaar en aanspreekbaar advocatenkantoor; korte, duidelijke en snelle lijnen dus.

Wij voeren binnen ons kantoor voortdurend overleg omtrent de in onze praktijk spelende zaken, zodat er altijd op korte termijn een aanspreekpunt voor iedere cliënt aanwezig is.

Meer over ons

WAARMEE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Onze rechtsgebieden

Het Personen- en Familierecht (boek 1 BW) is het onderdeel van het Privaatrecht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding, partnerschap/samenleving en in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Conflicten in de familiaire sfeer kunnen heftige emoties met zich meebrengen. Ook financieel kan een familierechtelijke kwestie ingrijpend zijn. Met begrip voor het grote gewicht dat een dergelijk conflict emotioneel en financieel voor u heeft, kunnen wij uitkomst bieden.
Het Personen- en Familierecht is het onderdeel van het Burgerlijk Recht dat zich bezig houdt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken.

OVERZICHT PERSONEN- EN FAMILIERECHT
Waar het concreet om kan gaan:

 • de echtscheidingsprocedure
 • voorlopige voorzieningen
 • mediation
 • alimentatie
 • huwelijkse voorwaarden
 • boedelscheiding
 • samenlevingsvormen
 • geregistreerd partnerschap
 • het opstellen van een ouderschapsplan
 • co-ouderschap
 • ouderlijk gezag
 • omgangsregeling/zorgregeling
 • ondertoezichtstelling (ots) en uithuisplaatsing
 • voor- en achternaamsrecht
 • afstamming, ouderschap, vaderschap en erkenning
 • adoptie
 • erfrecht
 • curatele, bewind en mentorschap
 • het gebruiksrecht van de woning

Het Arbeidsrecht is de tak van het Recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt, onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het Arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief Arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het Sociaal Recht.

Wij kunnen u bijstaan bij ieder arbeidsrechtelijk conflict, zoals schorsing / op non-actief stelling, ontslag (op staande voet), ontbinding arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, loonvordering, vordering transitievergoeding of billijke vergoeding.

OVERZICHT ARBEIDSRECHT
Waar het concreet om kan gaan:

 • ontslagprocedures via UWV of de Kantonrechter
 • ontslag op staande voet
 • einde arbeidsovereenkomst door een vaststellingsovereenkomst
 • schadevergoeding
 • loonvorderingen
 • letsel tijdens het werk
 • veranderingen door reorganisaties en herstructureringen
 • kennelijk onredelijk ontslag
 • problemen met de werkloosheidsuitkering
 • een concurrentiebeding of boetebeding
 • pensioenrechten
 • gevolgen van fusies
 • overgang van onderneming
 • rechtspositie en medezeggenschapsproblemen
 • freelance- en oproepcontracten, nul-urencontracten
 • ziekte, re-integratie en daarmee samenhangende problemen
 • CAO kwesties

Sociale Uitkeringen of Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Het Sociale Zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het Bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid, werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen.

Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen.
De werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen.

De sociale voorzieningen worden uit de algemene middelen van het Rijk gefinancierd. Werknemersverzekeringen gelden alleen voor werknemers, bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Sociale verzekering en sociale voorzieningen gaan over uitkeringen van de UWV, de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank, verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen. Die kunnen kunnen beslissingen nemen over de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte bijstand, de werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, verzekeringsuitkeringen, persoonsgebonden budgetten e.d..
Die beslissingen zijn vaak heel ingrijpend en er staan grote financiële belangen op het spel.

OVERZICHT SOCIALE UITKERINGEN
Het kan gaan om:

 • het arbeidongeschiktheidspercentage, de mate van arbeidsongeschiktheid
 • de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of ziektewetuitkering(WIA, WAO, IVA, WGA, Wajong, ZW) of de werkloosheidsuitkering (WW)
 • de duur van de uitkering
 • de verzekeringsuitkering
 • de wijziging van het arbeidongeschiktheidspercentage, de herbeoordeling of herkeuring van de arbeidsongeschiktheid
 • de terugvordering van de uitkering
 • de ambtshalve
 • herziening of aanpassing van de uitkering
 • het recht op een Wajonguitkering
 • het recht op bijstand of WWB
 • de rechten en plichten volgens de Participatiewet

Wij kunnen uw rechten en aanspraken beoordelen en zo nodig voor u een bezwaarschrift indienen of beroep instellen tegen onjuiste beslissingen beslissingen.

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het sanctioneren van bepaald gedrag (handelen of nalaten). In het Strafrecht staat de verdachte centraal. De verdachte wordt vervolgd door de Officier van Justitie (het Openbaar Ministerie, het Arrondissementsparket). De Strafrechter oordeelt als Meervoudige Kamer of als Enkelvoudige Kamer, in eerste aanleg. Bij een veroordeling van de verdachte staat hoger beroep open bij het Gerechtshof en cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden. Wat moet u doen als u verdachte bent? U heeft dan rechtsbijstand nodig en die kunnen wij u geven. U bent gedagvaard bij de strafrechter of bent opgeroepen of aangehouden door de politie. U kunt te maken krijgen met een strafrechtelijke verdenking van een (economisch) delict. Wij kunnen u bijstaan als u wordt aangehouden of opgeroepen door de politie. Op de zitting van de Rechtbank kunt u door ons worden bijgestaan. Hoe kunt u vervolging voorkomen of u op de zitting een zo goed mogelijk resultaat krijgen. Er kan sprake zijn van samenhang met andere rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, ontslag, contractenrecht en schaderecht. OVERZICHT STRAFRECHT Het kan gaan om:
 • een zitting bij de Politierechter
 • een oproep voor een Officierszitting
 • een zitting van de Meervoudige Kamer van de Rechtbank
 • een hoger beroep bij het Gerechtshof
 • het opvragen van het proces-verbaal
Vaak komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Een Kort geding is een versnelde civiele procedure voor spoedeisende zaken die naar hun aard snel beslist moeten worden.

Een gewone rechtszaak (bodemprocedure) duurt langer omdat er eerst een schriftelijke behandeling plaatsvindt en partijen de gelegenheid hebben na de schriftelijke en mondelinge behandeling deskundigen of getuigen te laten horen.

Zaken die naar hun aard spoedeisend zijn, zijn bijvoorbeeld een vordering voorschot schadevergoeding, straat-/contactverbod, betaling loon, verbod tot publicatie, afgifte minderjarige, voorschot schadevergoeding, bevel aan de verzekeraar om een noodzakelijke medische ingreep te betalen, ontruiming van een gehuurde woning of bedrijfsruimte, (her)aansluiting op het energienet, tot afgifte eigendommen, opheffing gelegd beslag enz..

U hoeft niet maar af te wachten wat de andere partij doet of nalaat.

In alle zaken waarin u spoedeisend belang heeft om snel te beschikken over een uitspraak van de Rechter, kan in kort geding een voorlopige voorziening, zo nodig met dwangsommen gevraagd worden.

OVERZICHT KORT GEDING
Denk aan:

 • loonvordering
 • inbreuk op intellectuele eigendom
 • nakoming van een aannemingsovereenkomst
 • een straat-/contactverbod
 • een verbod om inbreuk te maken op uw (eigendoms)rechten
 • een bevel om iets te doen, te leveren, te repareren of na te laten
 • een vordering tot ontruiming
 • incasso van een onbetwiste geldvordering
 • een voorschot op schadevergoeding.

Ook is het mogelijk om in letselschadezaken een spoedprocedure of deelgeschil te starten, zodat de schade of een voorschot op de schade snel geregeld kan worden.

Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het Burgerlijk Recht. Als iemand aansprakelijk is, moet hij verhaal op zijn vermogen ter voldoening van één of meer verbintenissen accepteren, ook wanneer hij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht.

Aansprakelijkheid moet worden onderscheiden van draagplicht. Dat iemand aansprakelijk is, wil nog niet zeggen dat de verbintenis uiteindelijk ook daadwerkelijk ten laste van zijn vermogen moet komen.

Aansprakelijkheid zal met zich meebrengen dat er een verplichting bestaat tot herstel of compensatie/vergoeding van geleden schade.

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid als een wederpartij niet doet/presteert wat was afgesproken.
Aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst maar uit de Wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Hierbij moet vooral gedacht worden aan aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Van een onrechtmatige daad is sprake wanneer iemand door een handelen of nalaten op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt. Dit kan leiden tot een verplichting tot het betalen van schadevergoeding.

Bij een onrechtmatige daad kan gedacht worden aan verkeersaansprakelijkheid en aan andere wijzen van het veroorzaken van het veroorzaken van schade door onzorgvuldig of strafbaar gedrag, zoals belediging, mishandeling en vernieling.

OVERZICHT AANSPRAKELIJKHEID
Denk aan:

 • schade in het verkeer
 • schade op het werk
 • schade bij een verbouwing
 • schade door een strafbaar feit, zoals mishandeling of belediging
 • schade op vakantie
 • schade aan eigendommen
 • schade door te late levering of nakoming
 • schade en de verzekeringsmaatschappij

Het Erfrecht regelt de erfopvolging, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

In de Wet is geregeld wie erfgenaam zijn, achtereenvolgens:

 1. de partner (in huwelijk of geregistreerd partnerschap) en de kinderen;
 2. de ouders, broers, zusters;
 3. de grootouders;
 4. de overgrootouders.

Bij testament kan het wettelijk stelsel worden doorbroken. Door het maken van een testament kunnen kinderen niet geheel worden onterfd omdat zij aanspraken kunnen maken op een zogenaamd legitieme portie.

OVERZICHT ERFRECHT
Hierbij gaat het om:

 • de uitleg van het testament
 • uw aanspraak op het erfdeel
 • de eerlijke verdeling van de nalatenschap
 • de rechten van legitimarissen
 • het inroepen en de berekening van de legitieme portie
 • de beoordelingen en inbreng van schenkingen
 • de betwisting of vernietiging van het testament
 • problemen met de onverdeelde boedel
 • de waarde van het vruchtgebruik

Het Bestuursrecht (Administratief Recht) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het Bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Het kan bijvoorbeeld gaan om een besluit waarbij een bestuursorgaan een subsidie of uitkering toekent of geheel of gedeeltelijk weigert, een vergunning intrekt of handhavend optreedt.

Het Belastingrecht is een speciaal onderdeel van het Bestuursrecht. Het Bestuursprocesrecht is een onderdeel van het Bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit van een bestuursorgaan (zoals Burgemeester en Wethouders of UWV). Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken.
Als u het oneens bent met de beslissing op het bezwaar, kan daartegen in beroep worden gegaan bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. Daarna bestaat ook nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Het bestuursrecht is een woud van regelgeving en bestrijkt alle gebieden waar een burger met de overheid in aanraking komt, van vergunningen tot bestemmingsplan. Als u in uw belang wordt getroffen, kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan, door een bezwaarschrift in te dienen, beroep bij de bestuursrechter in te stellen of schadevergoeding te vorderen.

OVERZICHT BESTUURSRECHT
Concreet gaat het om onderwerpen als:

 • bezwaar door een bezwaarschrift
 • beroep door een beroepschrift
 • bouwvergunningen
 • artikel 19-procedures
 • bestemmingsplanwijzigingen
 • sluitingsbevelen
 • handhavingsbesluiten (dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete)
 • onrechtmatige overheidsdaad
 • ambtenarenrecht

Niet helemaal zeker waar uw zaak onder valt?

Leg het aan ons voor  

Kouwenaar & Weehuizen Advocaten Den Bosch

Snel een afspraak, korte lijnen, efficiënt, gratis oriënterend gesprek.

Kouwenaar & Weehuizen Advocaten
Luijbenstraat 15
5211 BR ’s Hertogenbosch
Routebeschrijving

Kouwenaar & Weehuizen © All Rights Reserved.

online marketing Needmachine.nl | website mimimou.com