Skip to content Skip to footer

Bestuursrecht

Het Bestuursrecht (Administratief Recht) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het Bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Het kan bijvoorbeeld gaan om een besluit waarbij een bestuursorgaan een subsidie of uitkering toekent of geheel of gedeeltelijk weigert, een vergunning intrekt of handhavend optreedt.

Het Belastingrecht is een speciaal onderdeel van het Bestuursrecht. Het Bestuursprocesrecht is een onderdeel van het Bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit van een bestuursorgaan (zoals Burgemeester en Wethouders of UWV). Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken.
Als u het oneens bent met de beslissing op het bezwaar, kan daartegen in beroep worden gegaan bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. Daarna bestaat ook nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Het bestuursrecht is een woud van regelgeving en bestrijkt alle gebieden waar een burger met de overheid in aanraking komt, van vergunningen tot bestemmingsplan. Als u in uw belang wordt getroffen, kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan, door een bezwaarschrift in te dienen, beroep bij de bestuursrechter in te stellen of schadevergoeding te vorderen.

OVERZICHT BESTUURSRECHT
Concreet gaat het om onderwerpen als:

  • bezwaar door een bezwaarschrift
  • beroep door een beroepschrift
  • bouwvergunningen
  • artikel 19-procedures
  • bestemmingsplanwijzigingen
  • sluitingsbevelen
  • handhavingsbesluiten (dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete)
  • onrechtmatige overheidsdaad
  • ambtenarenrecht.

In overleg vast tariefafspraak. Ook op verwijzing Juridisch loket met toevoeging of met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bestuursrecht - Kouwenaar & Weehuizen advocaten Den Bosch