Skip to content Skip to footer

Sociale verzekeringen

Sociale Uitkeringen of Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Het Sociale Zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het Bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid, werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen.

Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen. De sociale voorzieningen worden uit de algemene middelen van het Rijk gefinancierd. Werknemersverzekeringen gelden alleen voor werknemers, bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Sociale verzekering en sociale voorzieningen gaan over uitkeringen van de UWV, de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank, verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen. Die kunnen kunnen beslissingen nemen over de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte bijstand, de werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, verzekeringsuitkeringen, persoonsgebonden budgetten e.d.. Die beslissingen zijn vaak heel ingrijpend en er staan grote financiële belangen op het spel.

OVERZICHT SOCIALE UITKERINGEN
Het kan gaan om:

 • het arbeidongeschiktheidspercentage, de mate van arbeidsongeschiktheid
 • de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of ziektewetuitkering(WIA, WAO, IVA, WGA, Wajong, ZW) of de werkloosheidsuitkering (WW)
 • de duur van de uitkering
 • de verzekeringsuitkering
 • de wijziging van het arbeidongeschiktheidspercentage, de herbeoordeling of herkeuring van de arbeidsongeschiktheid
 • de terugvordering van de uitkering
 • de ambtshalve
 • herziening of aanpassing van de uitkering
 • het recht op een Wajonguitkering
 • het recht op bijstand of WWB
 • de rechten en plichten volgens de Participatiewet

Wij kunnen uw rechten en aanspraken beoordelen en zo nodig voor u een bezwaarschrift indienen of beroep instellen tegen onjuiste beslissingen beslissingen.

In overleg vast tariefafspraak. Ook op verwijzing Juridisch loket met toevoeging of met toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.