Onze rechtsgebieden

rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Het Personen- en Familierecht (boek 1 BW) is het onderdeel van het Privaatrecht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding, partnerschap/samenleving en in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Conflicten in de familiaire sfeer kunnen heftige emoties met zich meebrengen. Ook financieel kan een familierechtelijke kwestie ingrijpend zijn. Met begrip voor het grote gewicht dat een dergelijk conflict emotioneel en financieel voor u heeft, kunnen wij uitkomst bieden.
Het Personen- en Familierecht is het onderdeel van het Burgerlijk Recht dat zich bezig houdt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken.

Overzicht Personen- en Familierecht

Waar het concreet om kan gaan:

 • de echtscheidingsprocedure
 • voorlopige voorzieningen
 • mediation
 • alimentatie
 • huwelijkse voorwaarden
 • boedelscheiding
 • samenlevingsvormen
 • geregistreerd partnerschap
 • het opstellen van een ouderschapsplan
 • co-ouderschap
 • ouderlijk gezag
 • omgangsregeling/zorgregeling
 • ondertoezichtstelling (ots) en uithuisplaatsing
 • voor- en achternaamsrecht
 • afstamming, ouderschap, vaderschap en erkenning
 • adoptie
 • erfrecht
 • curatele, bewind en mentorschap
 • het gebruiksrecht van de woning

advies + brief: €100,00

Laat u door ons vrijblijvend adviseren. Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht is de tak van het Recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt, onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het Arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief Arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het Sociaal Recht.

Wij kunnen u bijstaan bij ieder arbeidsrechtelijk conflict, zoals schorsing / op non-actief stelling, ontslag (op staande voet), ontbinding arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, loonvordering, vordering transitievergoeding of billijke vergoeding.

Overzicht Arbeidsrecht

Waar het concreet om kan gaan:

 • ontslagprocedures via UWV of de Kantonrechter
 • ontslag op staande voet
 • einde arbeidsovereenkomst door een vaststellingsovereenkomst
 • schadevergoeding
 • loonvorderingen
 • letsel tijdens het werk
 • veranderingen door reorganisaties en herstructureringen
 • kennelijk onredelijk ontslag
 • problemen met de werkloosheidsuitkering
 • een concurrentiebeding of boetebeding
 • pensioenrechten
 • gevolgen van fusies
 • overgang van onderneming
 • rechtspositie en medezeggenschapsproblemen
 • freelance- en oproepcontracten, nul-urencontracten
 • ziekte, re-integratie en daarmee samenhangende problemen
 • CAO kwesties

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
Sociale uitkeringen
rechtsgebieden

Sociale uitkeringen

Sociale Uitkeringen of Zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Het Sociale Zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het Bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid, werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen.

Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen.
De werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen.

De sociale voorzieningen worden uit de algemene middelen van het Rijk gefinancierd. Werknemersverzekeringen gelden alleen voor werknemers, bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Sociale verzekering en sociale voorzieningen gaan over uitkeringen van de UWV, de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank, verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen. Die kunnen kunnen beslissingen nemen over de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte bijstand, de werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, verzekeringsuitkeringen, persoonsgebonden budgetten e.d..
Die beslissingen zijn vaak heel ingrijpend en er staan grote financiële belangen op het spel.

Overzicht Sociale Uitkeringen

Het kan gaan om:

 • het arbeidongeschiktheidspercentage, de mate van arbeidsongeschiktheid
 • de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of ziektewetuitkering(WIA, WAO, IVA, WGA, Wajong, ZW) of de werkloosheidsuitkering (WW)
 • de duur van de uitkering
 • de verzekeringsuitkering
 • de wijziging van het arbeidongeschiktheidspercentage, de herbeoordeling of herkeuring van de arbeidsongeschiktheid
 • de terugvordering van de uitkering
 • de ambtshalve herziening of aanpassing van de uitkering
 • het recht op een Wajonguitkering
 • het recht op bijstand of WWB
 • de rechten en plichten volgens de Participatiewet

Wij kunnen uw rechten en aanspraken beoordelen en zo nodig voor u een bezwaarschrift indienen of beroep instellen tegen onjuiste beslissingen beslissingen.

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Strafrecht betreft dus het sanctioneren van bepaald gedrag (handelen of nalaten).

In het Strafrecht staat de verdachte centraal.

De verdachte wordt vervolgd door de Officier van Justitie (het Openbaar Ministerie, het Arrondissementsparket).
De Strafrechter oordeelt als Meervoudige Kamer of als Enkelvoudige Kamer, in eerste aanleg.

Bij een veroordeling van de verdachte staat hoger beroep open bij het Gerechtshof en cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Wat moet u doen als u verdachte bent?
U heeft dan rechtsbijstand nodig en die kunnen wij u geven.

U bent gedagvaard bij de strafrechter of bent opgeroepen of aangehouden door de politie. U kunt te maken krijgen met een strafrechtelijke verdenking van een (economisch) delict.
Wij kunnen u bijstaan als u wordt aangehouden of opgeroepen door de politie.

Op de zitting van de Rechtbank kunt u door ons worden bijgestaan.

Hoe kunt u vervolging voorkomen of u op de zitting een zo goed mogelijk resultaat krijgen.
Er kan sprake zijn van samenhang met andere rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, ontslag, contractenrecht en schaderecht.

Overzicht Strafrecht

Het kan gaan om:

 • een zitting bij de Politierechter
 • een oproep voor een Officierszitting
 • een zitting van de Meervoudige Kamer van de Rechtbank
 • een hoger beroep bij het Gerechtshof
 • het opvragen van het proces-verbaal

Vaak komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Kort geding

Een Kort geding is een versnelde civiele procedure voor spoedeisende zaken die naar hun aard snel beslist moeten worden.

Een gewone rechtszaak (bodemprocedure) duurt langer omdat er eerst een schriftelijke behandeling plaatsvindt en partijen de gelegenheid hebben na de schriftelijke en mondelinge behandeling deskundigen of getuigen te laten horen.

Zaken die naar hun aard spoedeisend zijn, zijn bijvoorbeeld een vordering voorschot schadevergoeding, straat-/contactverbod, betaling loon, verbod tot publicatie, afgifte minderjarige, voorschot schadevergoeding, bevel aan de verzekeraar om een noodzakelijke medische ingreep te betalen, ontruiming van een gehuurde woning of bedrijfsruimte, (her)aansluiting op het energienet, tot afgifte eigendommen, opheffing gelegd beslag enz..

U hoeft niet maar af te wachten wat de andere partij doet of nalaat.

In alle zaken waarin u spoedeisend belang heeft om snel te beschikken over een uitspraak van de Rechter, kan in kort geding een voorlopige voorziening, zo nodig met dwangsommen gevraagd worden.

Overzicht Kort geding

Denk aan:

 • loonvordering
 • inbreuk op intellectuele eigendom
 • nakoming van een aannemingsovereenkomst
 • een straat-/contactverbod
 • een verbod om inbreuk te maken op uw (eigendoms)rechten
 • een bevel om iets te doen, te leveren, te repareren of na te laten
 • een vordering tot ontruiming
 • incasso van een onbetwiste geldvordering
 • een voorschot op schadevergoeding.

Ook is het mogelijk om in letselschadezaken een spoedprocedure of deelgeschil te starten, zodat de schade of een voorschot op de schade snel geregeld kan worden.

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Huurrecht

Het Huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. De huurovereenkomst betreft de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te geven en de huurder zich verbindt tot betaling van de huur.

Bij huur denkt men aan de huur van een woning of van bedrijfsruimte, maar ook de huur van een auto of van apparatuur.

Voor de huurovereenkomst woonruimte en voor bedrijfsruimte gelden speciale wettelijke regels, waaronder huurbescherming en ontruimingsbescherming.

De verhuurder moet instaan voor gebreken en moet deze zo nodig verhelpen.

De huurder dient de huurprijs te voldoen en zich als een goed huurder gedragen.

Geschillen over de huur kunnen gaan over de beëindiging of opzegging van de huurrelatie of over wanprestatie / tekortkoming / huurachterstand.

Overzicht Huurrecht

Wij kunnen u adviseren en u bij de kantonrechter bijstaan bij problemen over:

 • opzegging van de huurovereenkomst
 • procedure beëindiging huurovereenkomst
 • de hoogte van de huurprijs
 • gebreken aan het gehuurde
 • een verhuisvergoeding
 • onderhoud van het gehuurde
 • oplevering en schade
 • afrekening servicekosten
 • burenconflicten
 • overlast en agressie
 • kort geding ontruiming

advies + brief: € 100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is een begrip uit het vermogensrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, binnen het Burgerlijk Recht. Als iemand aansprakelijk is, moet hij verhaal op zijn vermogen ter voldoening van één of meer verbintenissen accepteren, ook wanneer hij de verbintenis niet tot stand heeft gebracht.

Aansprakelijkheid moet worden onderscheiden van draagplicht. Dat iemand aansprakelijk is, wil nog niet zeggen dat de verbintenis uiteindelijk ook daadwerkelijk ten laste van zijn vermogen moet komen.

Aansprakelijkheid zal met zich meebrengen dat er een verplichting bestaat tot herstel of compensatie/vergoeding van geleden schade.

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid als een wederpartij niet doet/presteert wat was afgesproken.
Aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst maar uit de Wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Hierbij moet vooral gedacht worden aan aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Van een onrechtmatige daad is sprake wanneer iemand door een handelen of nalaten op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt. Dit kan leiden tot een verplichting tot het betalen van schadevergoeding.

Bij een onrechtmatige daad kan gedacht worden aan verkeersaansprakelijkheid en aan andere wijzen van het veroorzaken van het veroorzaken van schade door onzorgvuldig of strafbaar gedrag, zoals belediging, mishandeling en vernieling.

Overzicht Aansprakelijkheid

Denk aan:

 • schade in het verkeer
 • schade op het werk
 • schade bij een verbouwing
 • schade door een strafbaar feit, zoals mishandeling of belediging
 • schade op vakantie
 • schade aan eigendommen
 • schade door te late levering of nakoming
 • schade en de verzekeringsmaatschappij

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Contractenrecht

Het overeenkomstenrecht of contractenrecht is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft. Het overeenkomstenrecht houdt zich bezig met zaken als de duur en de beëindiging van overeenkomsten. Het vormt een onderdeel van het Verbintenissenrecht.

Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
Veel voorkomende contracten zijn: overeenkomst van opdracht/aanneming/arbeidscontract, distributie- of agentuurovereenkomst, huurovereenkomst, koopovereenkomst.

Bij het Contractenrecht zijn vaak algemene voorwaarden van belang.

Indien twee partijen samen een contract hebben afgesloten en één van de twee komt de afspraken niet na, dan is die partij aansprakelijk voor de schade die de ander als gevolg daarvan lijdt.

Indien nakoming nog mogelijk is, moet de andere partij eerst de kans worden gegeven om de overeenkomst na te komen, door middel van een zogenaamde ingebrekestelling.

In geval van wanprestatie kan gestreefd worden naar beëindiging/ontbinding van het contract. Een boetebeding is vaak een stok achter de deur om te zorgen dat de afspraken daadwerkelijk worden nagekomen.

Overzicht Contractenrecht

Waar het concreet om kan gaan:

 • het incasseren van geldvorderingen
 • het verweer tegen geldvorderingen
 • de nakoming van de overeenkomst
 • ontbinding van de overeenkomst door de Rechter
 • het leveren van de afgesproken prestatie, het product of de dienst
 • de (buitengerechtelijke) ontbinding van contracten
 • het leggen van beslag
 • het kort geding bij de Voorzieningenrechter
 • de bodemprocedure bij de Rechtbank
 • verzekeringsrecht en schadeuitkeringen
 • aansprakelijkheidsrecht en aansprakelijkheidstelling
 • de kleine lettertjes van de voorwaarden

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Erfrecht

Het Erfrecht regelt de erfopvolging, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

In de Wet is geregeld wie erfgenaam zijn, achtereenvolgens:

 1. de partner (in huwelijk of geregistreerd partnerschap) en de kinderen;
 2. de ouders, broers, zusters;
 3. de grootouders;
 4. de overgrootouders.

Bij testament kan het wettelijk stelsel worden doorbroken. Door het maken van een testament kunnen kinderen niet geheel worden onterfd omdat zij aanspraken kunnen maken op een zogenaamd legitieme portie.

Overzicht Erfrecht

Hierbij gaat het om:

 • de uitleg van het testament
 • uw aanspraak op het erfdeel
 • de eerlijke verdeling van de nalatenschap
 • de rechten van legitimarissen
 • het inroepen en de berekening van de legitieme porti
 • de beoordelingen en inbreng van schenkingen
 • de betwisting of vernietiging van het testament
 • problemen met de onverdeelde boedel
 • de waarde van het vruchtgebruik

advies + brief: € 100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Bestuursrecht

Het Bestuursrecht (Administratief Recht) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Het Bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Het kan bijvoorbeeld gaan om een besluit waarbij een bestuursorgaan een subsidie of uitkering toekent of geheel of gedeeltelijk weigert, een vergunning intrekt of handhavend optreedt.

Het Belastingrecht is een speciaal onderdeel van het Bestuursrecht. Het Bestuursprocesrecht is een onderdeel van het Bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit van een bestuursorgaan (zoals Burgemeester en Wethouders of UWV). Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken.
Als u het oneens bent met de beslissing op het bezwaar, kan daartegen in beroep worden gegaan bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht. Daarna bestaat ook nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Het bestuursrecht is een woud van regelgeving en bestrijkt alle gebieden waar een burger met de overheid in aanraking komt, van vergunningen tot bestemmingsplan. Als u in uw belang wordt getroffen, kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan, door een bezwaarschrift in te dienen, beroep bij de bestuursrechter in te stellen of schadevergoeding te vorderen.

Overzicht Bestuursrecht

Concreet gaat het om onderwerpen als:

 • bezwaar door een bezwaarschrift
 • beroep door een beroepschrift
 • bouwvergunningen
 • artikel 19-procedures
 • bestemmingsplanwijzigingen
 • sluitingsbevelen
 • handhavingsbesluiten (dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete)
 • onrechtmatige overheidsdaad
 • ambtenarenrecht

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
bouwrecht
rechtsgebieden

Bouwrecht

Bouwrecht is het geheel van rechtsregels in Nederland, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen.

Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels publiekrechtelijk van aard, waar het stedenbouwkundige zaken betreft, en privaatrechtelijk als het gaan om afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer.

De aanneemovereenkomst wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Een andere vorm van een bouwcontract is de gemengde overeenkomst van de koop-aanneemovereenkomst.
Omtrent de afspraken kunnen geschillen ontstaan met de aannemer of met betrekking tot de aansprakelijkheid van de aannemer over de oplevering van het werk. Als de opdrachtgever de overeengekomen betaling niet verricht, heeft de aannemer de mogelijkheid om zijn retentierecht uit te oefenen.

Overzicht Bouwrecht

Het kan gaan om:

 • de belangen van aannemers of particulieren / opdrachtgevers
 • geschillen over (op)levering van woningen, verbouwingen en projecten
 • geschillen tussen aannemers en onderaannemers geven
 • een probleem met de gemeente, soms met een bouwstop

Vaak wordt in deze zakengeschikt na enige briefwisseling en onderhandeling. Soms is een kort geding nodig of arbitrage.

advies + brief: €100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezig houdt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen.

Het ondernemingsrecht wordt vaak onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.

Het vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Ondernemingsrecht wordt vaak als apart onderdeel gezien van handelsrecht.

Overzicht Ondernemingsrecht

Als zzp-er of ondernemer komt u met veel zaken in aanraking. Denk aan:

 • een geschil over een contract, overeenkomst
 • een probleem met een werknemer
 • een geschil met een concurrent
 • een probleem met de overheid
 • een geschil met een opdrachtgever
 • een probleem met een onderaannemer
 • een vraag over een overeenkomst of algemene voorwaarden
 • wanprestatie of tekorkoming
 • aansprakelijkheid voor schade of te late oplevering
 • incasso van een openstaande vordering
 • geschil auteursrecht
 • geschil handelsnaam

advies + brief: € 100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
belastingrecht
rechtsgebieden

Belastingrecht

Onder belastingrecht (of fiscaal recht) wordt verstaan het geheel aan regels over de heffing en de invordering van belastingen.

Het belastingrecht is onderdeel van het publiekrecht en wordt ook wel tot het bestuursrecht gerekend.
De uitvoering van de belastingwetten is opgedragen aan de belastingdienst.

De belastingdienst stelt de belastingaanslagen vast en int de belastingschulden.

De bekendste wetgeving betreft de Wet op de Inkomstenbelasting, de Wet op de Loonbelasting, de Wet op de Omzetbelasting en de Wet op de Vennootschapsbelasting. Dit zijn heffingswetten.

Daarnaast zijn er twee overkoepelende wetten, namelijk de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Wet inzake Rijksbelasting. Daarin staan algemene regels die voor de heffing van de rijksbelastingen gelden. Die regels gaan onder meer over de verplichting tot het doen van aangifte en tot het beantwoorden van vragen van de belastinginspecteur, de manier waarop en de termijn waarbinnen belastingaanslagen moeten worden opgelegd en hoe het binnen welke termijn een bezwaarschrift kan worden ingediend tegen een belastingaanslag.

De Belastingdienst maakt het misschien makkelijker maar niet leuker. Indien u als particulier of ondernemer een geschil hebt met de Belastingdienst kunt u op ons kantoor terecht. Indien we er in gesprek met de Belastingdienst niet uitkomt, kan een bezwaarschriftprocedure volgen.

Overzicht zaken die onder Belastingrecht vallen

Denk hierbij aan geschillen met de belastingdienst omtrent:

 • een te hoge aanslag
 • een onjuist waardering van vermogen
 • een onjuiste invordering

advies + brief: € 100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur